OPTIMA SOLUTIONS ~ Prijzen & Algemene voorwaarden

De prijzen die wij rekenen zijn zo transparant als mogelijk. Wij werken vooral via uurtarief. BIj service aan huis wordt steeds het eerste uur aangerekend plus een verplaatsing. Bij Hulp op afstand rekenen wij per 15 minuten.

Het standaard uurtarief van Optima Solutions ligt op:

Voor Hulp op afstand:
22 euro - 15 minuten Hulp op afstand
33 euro - 30 minuten Hulp op afstand
50 euro - 60 minuten hulp op afstand

Voor Hulp aan huis:
60 euro voor het eerste uur incl verplaatsing van <20km, daarna 11 euro per 15 minuten
Bij lange interventies (+ 3 uur) kan afhankelijk van het type interventies een korting gegeven worden.

Bij verplaatsing van meer dan 20km wordt een vergoeding van 0.5 euro per afgelegde kilometer aangerekend (heen & terug)

De bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Voor KMO's en bedrijven zenden wij vooral specialisten met de nodige ervaring. Hier ligt het uurtarief ook anders. De personen die wij op deze taken hebben hebben ruime ervaring in het beheren van netwerken, servers, instellen van beveiliging en projectbeheer.

Basis Uurtarief: 56 euro per uur excl 21% BTW
Verplaatsing <20km: 15 euro excl 21% BTW
Verplaatsing >20km: 0.37 euro per afgelegde kilometer excl 21% BTW.

Dringend Tarief:
Indien u gebruik wenst te maken van een dringende interventie, en indien mogelijk dan doen wij er alles aan om het door u gemelde probleem zo snel mogelijk op te lossen. Indien nodig installeren wij hiervoor tijdelijk een vervangtoestel (printer , server, PC, ...) of werken we tot 's nachts door.

Het dringend tarief is van kracht wanneer u ons vraagt zo snel mogelijk langs te komen, waar wij ook andere zaken moeten herplannen,  alsook na 22h 's avonds en voor 10h 's morgens. Indien het dringend uurtarief van kracht is wordt u op voorhand op de hoogte gebracht.


Dringend uurtarief: 89 euro per uur excl BTW.

Algemene verkoopswaarden
 

1.Prijzen
Getoonde prijzen zijn exclusief transportkosten, montage, installatie en instructie.
Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.

2.Aanbod en bestellingen
Offertes van Optima Solutions zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.

3. Leveringen en leveringstermijn
Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.

4.Aansprakelijkheid.
Optima Solutions is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal Optima Solutions aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelde, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.
Optima Solutions kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data verlies of beschadiging. Van software dient de klant steeds de nodige werkende originele media te bezitten,voor eventuele herinstallatie.

 5. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van Optima Solutions tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van Optima Solutions slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Optima Solutions zou toebehoren.Optima Solutions wordt automatisch eigenaar van niet opgehaalde goederen na een periode van drie maanden.

6. Betalingsmogelijkheden.
Alle facturen dienen contant of via overschrijving betaald te worden uiterlijk op de vervaldatum die op de facturen vermeld staat.

Wanneer dit niet het geval is, zal een administratieve kost van €75 (of 15% bij een hoger bedrag dan 1000€) aangerekend worden.

7.Garantie
Optima Solutions geeft ten aanzien van het geleverde materiaal een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van laptops, PDA’s, monitoren, printers, luidsprekers en geluidskaarten in retail vorm evenals verbruiksmaterialen zoals papier, linten e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur .
De garantie voor de producten van Optima Solutions die zijn voorzien van serienummers, worden kosteloos omgeruild of opgestuurd naar de fabrikant, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door Optima Solutions een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Defecte producten dienen steeds in de originele verpakking met bijhorende toebehoren en met het originele factuur worden teruggebracht Met betrekking tot producten van derden is Optima Solutions tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
De garantietermijn is steeds 12 maanden na aankoop met uitzondering van bijzondere overeenkomsten. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van Optima Solutions liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft verricht of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze de producten beschadigd heeft. Bij beschadiging van de garantie zegel of onoorkundig gebruik vervalt elke vorm van garantie. Alle binnen komende materialen worden gecontroleerd op fysieke beschadigingen.

8. Toepasselijkheid
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Leuven.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.